SOŠ - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2

SOŠ - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2

Hlavné námestie 2
94131 Dvory nad Žitavou
IČO: 00159107

Informácie o inštitúcii SOŠ - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2

 

Úvodné slovo

Vitajte na stránkach Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou. Vážime si Váš záujem o našu školu, preto by sme Vám chceli poskytnúť čo najúplnejšie informácie. Budeme radi, keď nám napíšete svoje pripomienky k zlepšeniu informovanosti na webovej stránke. Naša škola bola zriadená v roku 1969 ako Poľnohospodárske učilište. Plynutím času a spoločensko-hospodárskymi zmenami bola poznamenaná aj naša škola. Prešla vývojom, ktorý reflektoval aktuálne potreby trhu práce. Menil sa nielen názov školy a zriaďovateľ, ale aj obsah a zameranie učebných a neskôr aj študijných odborov. Škola sa neustále rozvíja. Budovali a budujú sa materiálne podmienky na skvalitnenie vyučovania (výstavba učební), na možnosti trávenia voľného času a relaxovanie (krytý bazén, sauna, fitnescentrum, asfaltové ihriská, telocvičňa, spoločenská sála), ako aj kvalitného ubytovania v školskom internáte. Pedagogický pracovníci školy sú plne kvalifikovaní odborníci svojich profesií. Výsledkami ich kvalitnej práce sú nielen stovky úspešných absolventov, ale aj víťazi rôznych študentských súťaží. Ako príklad možno uviesť viaceré víťazstvá našich študentov v celoslovenskej súťaži cvičných firiem Baťa Junior Achievment, či úspechy v prednesových súťažiach, Zenite, SOČ-ke či športových súťažiach. Pre študentov, ale aj širokú verejnosť poskytujeme možnosti získania vodičských oprávnení rôznych kategórií (na novom autotrenažéri), zváračských oprávnení, preškoľovaní z BOZP a PO, počítačových kurzov a pod.

 

Žiakom základných škôl ponúkame nové vzdelávacie programy využívajúce špecifiká regiónu: v 4-ročných odboroch podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 3A – Škola podnikania, Mechanik - elektrotechnik a Polytechnika, V 3-ročných odboroch podľa ISCED 3C : Čašník- servírka, Kuchár,ka, Cukrár,ka, Autoopravár, Strojný mechanik. V 2-ročnom odbore Poľnohospodárska výroba pre žiakov s neukončenou školskou dochádzkou. V rámci celoživotného vzdelávania ponúkame absolventom 3-ročných odborov získanie úplného stredného odborného vzdelania (maturitu) v nadstavbovom štúdiu Spoločné stravovanie. Pre maturantov ponúkame špecializačné 2-ročné štúdium v odboroch : Verejná správa a Životné prostredie a 3-ročné vyššie odborné vzdelanie odbor: Medzinárodné podnikanie. Všetky odbory je možné študovať v triedach s vyučovacím jazykom slovenským ako aj v triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Verím, že si nájdete vhodný študijný program, ktorý rozvinie vaše schopnosti. V kolektíve študentov, učiteľov, majstrov a vychovávateľov nájdete dobré vzťahy, ktoré Vás ochránia pred zvodmi veľkých miest.

S kým môžete prísť do kontaktu?

RNDr. Prónay Štefan
035/6 484 183
dir@sosdvory.sk

Mgr. Židík Ladislav
Zástupca pre ŠI
035/6 484 396

internat@sosdvory.sk

 

Mgr. Tóth Tibor
Zástupca pre TV
035/6 484 186

 

Ing. Goldschmit Ján
035/6 484 186

Kde nás nájdete?

Zobrazit